Huishoudelijk Reglement

 

Dit reglement is een aanvulling op onze verenigingsstatuten, waarin een aantal afspraken duidelijk op een rijtje worden gezet, zodat deze voor eenieder helder zijn.

Ieder lid heeft zich hieraan dan ook te houden!

Hierdoor weten we precies wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Het schept duidelijkheid en zorgt voor rust rondom hetgeen waar het ons allemaal toch eigenlijk om te doen is, namelijk het voetbal.

 

 

1.0       AANMELDING ALS LID

 

1.1          Indien men lid wilt worden van onze vereniging, dient men het hiervoor door de vereniging ter beschikking gestelde aanmeldingsformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en bij de ledenadministrateur in te leveren.

1.2          Tevens dient men een kopie van de identiteit (paspoort of identiteitskaart) bij te voegen.

1.3          Ten behoeve van de automatische incasso van de contributie dient ook het hiervoor door de vereniging ter beschikking gestelde formulier ingevuld en ondertekend te worden.

1.4          Het bestuur draagt er zorg voor dat diegenen, die als actief lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

1.5          Door ondertekening van het aanmeldings- en incassoformulier wordt men lid van onze vereniging en accepteert men de normen en waarden van onze vereniging. Tevens dient men de rechten en plichten t.o.v. de vereniging na te leven.

1.6          Indien men zich inschrijft bij onze vereniging voor de 15e van de maand, is men vanaf dezelfde maand contributie verschuldigd. Indien men zich inschrijft na de 15e van de maand is men contributie verschuldigd vanaf de eerstvolgende maand.

1.7          Onze penningmeester zal zorg dragen voor een maandelijkse incasso van de contributiegelden.

 

 

2.0       AFMELDING ALS LID

 

2.1       Mocht een lid de vereniging willen verlaten en zich dus willen bedanken als SVA-lid, dan dient hij dit uitsluitend schriftelijk (via mail of brief) kenbaar te maken bij het secretariaat of onze ledenadministrateur.

2.2       Tevens dient deze persoon de van de vereniging in bruikleen ontvangen materialen (tas, trainingspak, poloshirt etc.) zo spoedig mogelijk in te leveren bij iemand van het bestuur.

2.3       Bovendien moeten alle nog openstaande financiële verplichtingen t.o.v. de vereniging SVA betaald worden (o.a. contributie, boetes en eventuele overige kosten), zie ook artikel 3.10.

2.4       Indien niet aan alle bovenstaande verplichtingen is voldaan, kan het lidmaatschap niet stop gezet worden en loopt de maandelijkse contributieverplichting gewoon door totdat hieraan wel voldaan is (zie ook artikel 3.0).

 

 

3.0       CONTRIBUTIE & OVERIGE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN


3.1       Eenieder (actief of niet-actief) is na aanmelding als lid verplicht tot betaling van contributie. Ter inning hiervan moet een incassomachtiging afgegeven worden aan de penningmeester van onze vereniging (zie artikel 1.3). Alleen ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

3.2       De penningmeester draagt zorg voor de maandelijkse incasso via de bankrekening van het lid. De contributie wordt geïnd vóór de tiende dag van de maand.

3.3       Slechts bij hoge uitzondering kan de contributie ook contant betaald worden. Betreffend lid dient dit te overleggen met de penningmeester.

3.4       De hoogte van de contributie wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld en goedgekeurd.

3.5       De contributie-plichtige periode loopt voor niet actieve leden conform boekjaar (dus van 01-07 t/m 30-06). Voor actieve leden loopt deze periode van 01-08 t/m 31-05.

3.6       Achterstanden van contributiegelden, die ouder zijn dan 2 maanden moeten contant aan de penningmeester of een bestuurslid worden voldaan.

3.7       Indien een lid meer dan 3 maanden contributie-achterstand heeft, wordt hij voorlopig van alle activiteiten binnen onze vereniging uitgesloten tot op het moment dat alle achterstallige contributiegelden betaald zijn. Betreffende persoon zal hiervan middels een brief op de hoogte gesteld worden.

3.8       Indien een niet-actief lid zich wil bedanken als SVA-lid (te handelen conform artikel 2.1) dan zal de automatisch contributie-inning per eerstvolgende maand stopgezet worden.

3.9       Indien een actief lid zich wil bedanken als SVA-lid, zijn er 2 contributie-periodes te onderscheiden en gelden de volgende regels:

 • Afmelding (conform artikel 2.0) in de periode 01-08 tot en met 31-12 betekend dat betreffend persoon contributie verschuldigd is tot en met december, indien tenminste aan alle verplichtingen voldaan is en alle clubmaterialen zijn ingeleverd (zie ook artikel 2.4).
 • Afmelding (conform artikel 2.0) in de periode van 01-01 tot en met einde overschrijvingsdatum (15-06) betekend dat betreffend persoon contributie verschuldigd is tot en met de maand mei, mits tenminste aan alle andere verplichtingen voldaan is en alle clubmaterialen zijn ingeleverd. Indien dit namelijk niet tijdig gebeurt, loopt de maandelijkse contributie gewoon door (zie ook artikel 2.4).
 • Het bestuur kan op het bovenstaande uitzonderingen maken, denk hierbij aan gedwongen afmelding vanwege verhuizing, blessure e.a. (dit zal per geval door het bestuur bekeken worden).

3.10    

 • Vooralsnog hoeft een persoon bij aanmelding als actief lid van SVA geen inschrijfkosten te betalen.
 • Bovendien betalen actieve leden normaliter slechts 10 maanden (augustus t/m mei) contributie.
 • Indien echter een actief lid binnen een jaar na aanmelding de vereniging weer verlaat, kan de vereniging alle, ten behoeve van dit lid, gemaakte kosten in dat jaar, verhalen op dit lid. Denk hierbij aan openstaande boetes, overschrijvingskosten, bondscontributie, verzekeringen, kosten spelerspas, medische kosten (verzorging) en eventueel andere voorkomende kosten welke specifiek voor betreffend lid zijn gemaakt. Het bestuur zal dit per geval beoordelen.
 • De kosten van bruikleenmaterialen, welke door het lid niet (bijv. door verlies) of beschadigd worden ingeleverd, worden op desbetreffende persoon verhaald. De vergoeding die op dat moment hiervoor door het lid betaald moet worden, staat op de “bruikleenverklaring” welke betreffend lid ondertekend heeft bij ontvangst van de bruikleenmaterialen (zie ook artikel 10.0).

 

4.0       OVERSCHRIJVING VAN ANDERE VOETBALVERENIGING

 

4.1       Een persoon welke overschrijving aanvraagt van een andere voetbalvereniging naar onze vereniging, dient de procedure conform artikel 1.0 (zie boven) te volgen (het invullen van een overschrijvingsformulier is sinds december 2015 niet meer nodig).

4.2       De persoon dient aan alle verplichtingen t.o.v. de te verlaten vereniging te hebben voldaan.

4.3       Onze ledenadministrateur zorgt ervoor dat betreffende persoon in de KNVB-Sportlink wordt opgevoerd en dus bij de KNVB als SVA-lid wordt aangemeld.

 

 

5.0       OVERSCHRIJVING NAAR ANDERE VOETBALVERENIGING

 

5.1       Een lid welke overschrijving wil aanvragen naar een andere voetbalvereniging, dient te handelen conform artikel 2.0 (zie boven).

5.2       Deze persoon wordt door de nieuwe vereniging aangemeld in KNVB-Sportlink, waarna SVA dit in het betreffend systeem accordeert, mits deze persoon aan alle verplichtingen t.o.v. onze vereniging voldaan heeft.

5.3       Redenen waarom de overschrijving geweigerd kan worden zijn o.a. contributieachterstand, niet betaalde boetes, anderzijds door de vereniging gemaakte kosten t.b.v. lidmaatschap betreffende persoon, niet ingeleverde gebruiksmaterialen van de vereniging of overschrijding van
overschrijvingstermijn.

 

 

6.0       WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

 

6.1       Van te spelen wedstrijden zal elke betrokkene steeds tijdig en op de daartoe afgesproken wijze in kennis worden gesteld.

6.2       Gedurende het seizoen wordt elke dinsdag en donderdag van 19.30 uur tot 21.00 uur getraind op het sportcomplex. De trainer kan, na overleg met het bestuur, besluiten om het wekelijks aantal trainingen tijdelijk aan te passen of te verplaatsen.

 

 

7.0       AFMELDEN VOOR WEDSTRIJDEN EN TRAININGEN

 

7.1       Indien een speler onverhoopt verhinderd is voor een wedstrijd dient hij zich zo spoedig mogelijk, persoonlijk af te melden bij zijn trainer/coach. Voor telefoonnummers zie

7.2       Voor een training dient een speler zich persoonlijk af te melden bij de trainer en wel uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de training.

7.3       Bij niet afmelden voor een wedstrijd (zie 7.1), volgt automatisch een schorsing van 1 wedstrijd. Voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd krijgt de speler gelegenheid tot verweer bij de technische commissie.

7.4       Wedstrijden, welke geen doorgang vinden, tellen niet mee voor deze schorsing.

7.5       Van een schorsing wordt elke speler op de hoogte gesteld.

 

 

8.0       BIJEENKOMST VOOR WEDSTRIJDEN

 

8.1.a    Tenzij anders is medegedeeld, dienen alle spelers van S.V.A. 1 bij thuiswedstrijden uiterlijk 1 uur 15 min. voor aanvang van de wedstrijd op het sportcomplex aanwezig te zijn.

8.1.b    Tenzij anders is medegedeeld, dienen alle spelers van S.V.A. 2 en veteranen bij thuiswedstrijden uiterlijk 45 minuten voor aanvang van de wedstrijd op het sportcomplex aanwezig te zijn.

8.2.a    Tenzij anders is medegedeeld, dienen alle spelers van S.V.A. 1 bij uitwedstrijden uiterlijk 1,5 uur voor aanvang van de wedstrijd in het clublokaal, café Ackens, aanwezig te zijn.

8.2.b    Tenzij anders is medegedeeld, dienen alle spelers van S.V.A. 2 en veteranen bij uitwedstrijden uiterlijk 1 uur voor aanvang van de wedstrijd in het clublokaal, café Ackens, aanwezig te zijn.

8.3       Spelers, die zich herhaaldelijk niet aan deze tijden houden, kunnen door het bestuur voor één of meerdere wedstrijden worden geschorst.


 

9.0       KOSTEN VAN DOOR DE KNVB OPGELEGDE STRAFFEN

           

9.1       Alle kosten welke de KNVB in rekening brengt voor een specifiek lid, komen voor rekening van betrokken persoon.

9.2       De verschuldigde kosten i.v.m. gele- en of rode kaart, dienen vóór aanvang van de eerstvolgende wedstrijd bij de elftalleider te zijn voldaan.

9.3       Bij meningsverschillen kan betrokkene (binnen 8 dagen), op eigen initiatief, in verweer komen.

 

9.4       Er is in ieder geval geen verweer mogelijk en er kunnen geen meningsverschillen ontstaan over opgelegde straffen n.a.v.:

 • praten tegen de scheidsrechter;
 • slaan, spugen of trappen naar tegenstander of scheidsrechter;
 • onnodig en opzettelijk handspel;
 • het wegtrappen van de bal, na een fluitsignaal van de scheidsrechter.
 • racistische en/of beledigende uitlatingen jegens medespelers, tegenstander,

 scheidsrechter en publiek.

9.5       Het verweer dient altijd plaats te vinden bij het bestuur. Op de eerstvolgende vergadering/bijeenkomst van het bestuur dan wel technische commissie wordt het verweer behandeld. De eigen trainer/coach kan hierbij aanwezig zijn. Hier zal een voor iedereen bindende uitspraak worden gedaan.

9.6       Zolang het verweer niet volledig is afgehandeld worden alle maatregelen opgeschort.

 

 

 

10.0     GEBRUIK VAN DE DOOR DE SVA TER BESCHIKKING GESTELDE MATERIALEN

 

10.1     Trainingspakken, sporttassen en eventuele andere materialen ontvangt men slechts in bruikleen. Bij ontvangst van de materialen dient betrokkene een verklaring van bruikleen te ondertekenen. Bij het verlaten van de vereniging moeten de materialen dan ook

in goede staat worden ingeleverd.

Om problemen te voorkomen dien je eventuele beschadigingen dan ook meteen door te geven aan de elftalleider.

10.2     De trainingspakken mogen alleen gebruikt worden op wedstrijddagen. De sporttassen worden gebruikt zowel op trainings- als wedstrijddagen.

10.3     Elke wedstrijd betreden spelers uniform gekleed het veld. Trainingspak en sporttas hebben spelers dan ook altijd bij zich. Naar de sponsoren toe is het nl. niet meer dan fatsoenlijk dat de trainingspakken en de sporttassen bij elke wedstrijd worden gebruikt.

10.4     Het gebruik tijdens andere activiteiten is niet toegestaan.

10.5     Indien gebruiksmaterialen beschadigd of niet (bijv. door verlies) worden ingeleverd bij afmelding als lid, dient betrokkene een, hiervoor in de bruikleenverklaring vermelde, vergoeding aan de vereniging SVA te betalen.

 

 

11.0     GEDRAG  (NORMEN EN WAARDEN)

 

Iedere speler dient zich behoorlijk te gedragen, zowel binnen als buiten het veld. Dit is niet alleen vereist in sociaal opzicht ten opzichte van anderen maar het gedrag bepaalt tevens het imago van de vereniging.
Houd je aan de regels en laat eenieder in zijn waarde. Gedraag je dus correct ten opzichte van tegenstanders, medespelers, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, coaches, elftalleiders en publiek.
Maak geen puinhoop van de kleedlokalen en zorg ervoor dat je rommel is opgeruimd.

 

 

12.0     ANDERE AFSPRAKEN

 

12.1     Elke speler dient verder alle, op spelersbijeenkomsten of anderszins bekend gemaakte, afspraken behoorlijk na te komen.

12.2     Bij het niet nakomen van deze afspraken kan hij door het bestuur, na eventueel overleg met zijn coach, voor één of meerdere wedstrijden worden geschorst. Van een schorsing wordt een speler altijd in kennis gesteld.

12.3     In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het bestuur een passende beslissing.

 

 

Januari 2016.

Het SVA-bestuur

 

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door:
© 2022